Masarykův Slovník Naučný - lidová encyklopedie všeobecných znalostí r. 1925

ČESKOSLOVENSKÉ VEŘEJNOSTI.

"Masarykův Slovník Naučný", jehož tímto odevzdáváme do rukou československého čtenářstva, jest třetí pokus o všenárodní encyklopedii československou. První pokus byl proveden za redakce dr. Fr. L. Riegera v letech 1860 až 1874, druhý v letech 1888 až 1908 nákladem J. Otty, třetí pokus jest "Masarykův Slovník Naučný".
    Že jest u nás nejvyšší měrou potřebí lidové encyklopedie všeobecných vědomostí, jakou jest "Masarykův Slovník Naučný", o tom, doufáme, nepochybuje ani jedinný příslušník našeho národa, uváží-li, že od dob, kdy vyšla poslední česká encyklopedie, svět vůbec a zvláště náš československý svět podstatně se změnil. Za poslední dvě desítiletí nastal netušený rozvoj věd exaktních, technických, vojenských, sociálních, hospodářských. Světová válka měla za následek podstatnou změnu mapy celého světa, nové třídy se dostaly vedle dřívějších vlivem demokracie k rozhodování o osudech států atd. Náš národ, který úpěl až do r. 1918 pod cizím panstvím, stal se svobodným. Čtenáři vyrojily se četné otázky, na něž si žádal rychlé odpovědi, ale dřívější naše slovníky, pokud ještě bylo lze je na knihkupeckém trhu získati, na otázky ty odpovědi nedávaly. A nejenom to. Dřívější slovníky naše (současné taky - pozn. red.) nemohly psáti volně a svobodně o četných problémech, těsně se dotýkajících našeho národa, poněvadž cizí panství, pod nímž jsme úpěli, toho netrpělo a bylo třeba se na ně ohlížeti v stylisaci i ve věci. Náš národ o svých vlastních věcech podle pravdy, svobodně a bezohledně mohl být poučován až od státního převratu r. 1918. "Masarykův Slovník Naučný" jest první naší encyklopedií, která československému národu se dává do ruky za jeho plné samostatnosti a která píše v naší svobodné republice otevřeně a zcela podle pravdy.

(Z úvodu k prvnímu dílu M.S.N.)